Abans de dinar els nens i nenes es distribueixen per grups amb els seus monitors. Normalment l’agrupació es fa per Cicles, però no sempre té perquè ser així.

El que pretenem és:

  • Afavorir la interrelació entre els alumnes del mateix grup, nivell o Cicle.
  • Organitzar activitats de lleure abans de dinar. Les activitats de després de dinar seran adequades a aquesta circumstància.
  • Vetllar per la bona convivència, respecte i tolerància cap als altres.
  • Crear un clima de respecte i confiança entre tots per tal que ningú se senti rebutjat.
  • Respectar la diversitat cultural, religiosa, física o empàtica de cadascú.
  • Vetllar perquè les activitats o jocs de pati no comportin cap risc per a la seva salut o seguretat.
  • Crear situacions d’expressió i comunicació entre ells/es per tal d’afavorir les relacions i el desenvolupament personal.