Els nostres objectius i les nostres actuacions son les següents:

  • Treballar amb ràtios adequades al nombre i edat dels alumnes.
  • Organització i coordinació de la nostra activitat mitjançant la figura del/la coordinador/a de monitors.
  • Seguiment dels alumnes al llarg de tota la franja horària del migdia.
  • Fer servir el català com a llengua vehicular sempre dintre dels objectius en aquest tema del PEC.
  • Integració en la nostra actuació de les Normes d’Organització i Funcionament del Menjador del Centre
  • Activitats de lleure adaptades a cada edat abans i després de dinar
  • Lliurament a les famílies d’informes trimestrals sobre l’evolució dels seus fills/es al menjador.
  • Coordinació periòdica amb la direcció de l’escola, la cuina, l’AFA, i les famílies mitjantçant el/la coordinador/a o amb l’empresa si és el cas.
  • Elaboració d’un part per a reportar als tutors de les incidències que suposin la seva intervenció. Si és el cas també s’informarà a la direcció de l’escola.
  • Accés telefònic directe de les famílies amb la coordinació i entrevistes si s’escau.